Algemene Voorwaarden

NR27Concepts

Marconistraat 9

1131 JW Volendam

Tel: +31 (0) 653861745

E-mail: info@nr27concepts.nl

BTW nr: NL862990944B01

Inschrijfnummer K.v.K.: 83791868

 

 

Artikel 1:  Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop tot stand gekomen via de website www.nr27concepts.nl van NR27Concepts, gevestigd te Volendam, hierna te noemen “NR27Concepts”.
 2. De koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van NR27Concepts, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van NR27Concepts.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

 

Artikel 2:  Aanbod en prijzen

 

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. NR27Concepts mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Tenzij anders wordt vermeldt, zijn de in een aanbod, prijslijst of op de website vermelde prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten en administratiekosten. Per product wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.
 3. Een samengesteld aanbod verplicht NR27Concepts niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Getoonde modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. a. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor NR27Concepts (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen, mag NR27Concepts de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 7. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan NR27Concepts kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag NR27Concepts er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3:  Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is NR27Concepts pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk – al dan niet middels een automatisch bericht – aan de wederpartij heeft bevestigd.
 2. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden NR27Concepts ook pas nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

 

Artikel 4:  Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
 4. de zaak heeft ontvangen;
 5. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
 6. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;
 7. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
 8. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan NR27Concepts al dan niet met gebruikmaking van een door NR27Concepts ter beschikking gesteld modelformulier.
 9. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 10. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
 11. specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 12. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling/verpakking na levering is verbroken;
 13. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 14. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 5:  Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 

 1. Tenzij NR27Concepts de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld – maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding – in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan NR27Concepts of een door NR27Concepts gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt NR27Concepts de productprijzen van de geretourneerde producten – in het kader van de desbetreffende overeenkomst – terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. NR27Concepts is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door NR27Concepts aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij NR27Concepts de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat NR27Concepts de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. NR27Concepts mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de – van de consument – ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. NR27Concepts informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

 

Artikel 6:  Inschakeling derden

 

Als NR27Concepts dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

 

Artikel 7:  Vertrouwelijke informatie

 1. NR27Concepts houdt alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen geheim. NR27Concepts verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. NR27Concepts neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt NR27Concepts de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening. NR27Concepts is echter nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van NR27Concepts of het leidinggevend personeel op directieniveau dan wel de aansprakelijkheid voortvloeit uit de verordening.
 4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien NR27Concepts als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in lid 2.

 

Artikel 8:  Levering, leveringstermijnen

 

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien NR27Concepts haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat NR27Concepts alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 3. NR27Concepts mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van NR27Concepts verlaten of NR27Concepts aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door NR27Concepts te bepalen wijze. NR27Concepts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door NR27Concepts voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag NR27Concepts de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt NR27Concepts dan binnen een door NR27Concepts gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. NR27Concepts mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van NR27Concepts en/of het recht van NR27Concepts alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 

Artikel 9:  Klachten

 

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan NR27Concepts. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan NR27Concepts. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij NR27Concepts voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, kleuren en maten. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van NR27Concepts en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt NR27Concepts in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzending vindt plaats op een door NR27Concepts te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over:
 10. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
 11. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
 12. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 10:  Garanties

 

 1. NR27Concepts voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. NR27Concepts staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door NR27Concepts geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. NR27Concepts informeert de wederpartij hierover.
 4. NR27Concepts spant zich altijd in de wederpartij zo goed en volledig mogelijk te informeren omtrent de door haar geleverde zaken, zoals over de bestanddelen/materialen waaruit de zaak is vervaardigd met het oog op eventuele huidirritaties in verband met allergieën en andere aandoeningen. NR27Concepts is daarbij echter grotendeels afhankelijk van de door de leverancier/fabrikant bij of over de zaak verstrekte (product)informatie. Om die reden kan NR27Concepts niet garanderen dat de bij/op de zaak verstrekte informatie altijd volledig of correct is en is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade of overige gevolgen die hieruit voor de wederpartij voortvloeien.
 5. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert NR27Concepts alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 8. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt NR27Concepts – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 9. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van NR27Concepts. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

 

Artikel 11:  Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door NR27Concepts gegeven garanties, aanvaardt NR27Concepts geen enkele aansprakelijkheid.
 2. NR27Concepts is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien NR27Concepts aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door NR27Concepts gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij NR27Concepts hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. NR27Concepts is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
 8. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens NR27Concepts verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 9. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
 10. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan NR27Concepts verstrekte informatie;
 11. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
 12. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat NR27Concepts adviseerde en/of gebruikelijk is;
 13. of doordat de wederpartij of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van NR27Concepts.
 14. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart NR27Concepts voor eventuele aanspraken van derden.
 15. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van NR27Concepts of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal NR27Concepts de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 12:  Betaling

 

 1. NR27Concepts mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Betaling vindt plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan NR27Concepts een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag NR27Concepts bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. NR27Concepts geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument: OPM: tegenwoordig wordt bij de aanmaningstermijn aansluiting gezocht bij de datum van ontvangst in plaats van de verzenddatum.
 8. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 9. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 10. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 11. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 12. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag NR27Concepts de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag NR27Concepts de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft NR27Concepts eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt NR27Concepts eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van NR27Concepts niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op NR27Concepts heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 13:  Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van NR27Concepts totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert NR27Concepts direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van NR27Concepts.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft NR27Concepts op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of NR27Concepts een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen NR27Concepts en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van NR27Concepts op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 14:  Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. NR27Concepts mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 7. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15:  Overmacht

 

 1. Bij overmacht van de wederpartij of NR27Concepts, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van NR27Concepts wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van NR27Concepts, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij NR27Concepts: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van NR27Concepts of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens NR27Concepts tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 16:  Annulering, opschorting

 

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag NR27Concepts van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van NR27Concepts en afhankelijk van de al verrichte leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 3. De wederpartij vrijwaart NR27Concepts voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. NR27Concepts mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen per direct opeisbaar en mag NR27Concepts deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
 6. Kosten die voor NR27Concepts voortvloeien uit het hervatten van de levering(en), zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag NR27Concepts de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 17:  Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van NR27Concepts, maar NR27Concepts behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van NR27Concepts, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan NR27Concepts.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag NR27Concepts er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – WORKSHOPS

 1. De voorwaarden binnen dit artikel zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van consumenten voor wat betreft workshops. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met consument overeengekomen worden.
  2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop voor een vastgestelde datum komt tot stand door het schriftelijk indienen van een inschrijfformulier op de website door de consument ofwel door aanmelding via e-mail. Na ontvangst van de inschrijving wordt de deelname schriftelijk bevestigd door de ondernemer. De inschrijving is hiermee definitief.
  3. Met aanmelding/inschrijving verklaart consument kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de ondernemer.
  4. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
  5. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
  6. Annulering van een workshop door een consument dient uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk te geschieden.
  7. Annulering is kosteloos tot zeven (7) dagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Bij latere annulering is consument 100% betaling verschuldigd. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken en beslist de ondernemer.
  8. Bij het niet verschijnen van de consument zijn 100% kosten verschuldigd.
  9. Ondernemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen alsmede workshops te annuleren. In geval van plotse voorvallen zoals bijvoorbeeld ziekte van de workshop gever of andere onvoorziene zaken c.q. onmacht kan ondernemer besluiten de workshop anders in te delen, te annuleren of te verplaatsen.
  10. De consument dient het workshop geld te voldoen minimaal binnen veertien (14) dagen na inschrijving, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met ondernemer. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan consument er geen aanspraak meer op maken.
  11. Elke deelname aan een workshop is voor eigen verantwoording en risico van de consument. Er wordt gebruik gemaakt van professionele horeca attributen zoals scherpe messen. Voorzichtigheid is hiermee geboden. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de consument zelf.
  12. Ondernemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
  13. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  14. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.
  15. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor zover dat wettelijk is toegestaan.